Adatkezelés

A vállalkozás adatai

Adatkezelő:

Neve: Kókány-Tar Hajnalka

Elérhetősége: Viola LifeStyle 1136 Bp, Tátra u. 43.

Szolgáltató székhelye és hivatalos levelezési címe: 1032 Budapest, Föld u. 67/b. I./3.

Elektronikus elérhetősége: stiluskalandor@gmail.com

Telefonszáma: 70-265-2071

E-mail címe: stiluskalandor@gmail.com

Adatkezelő honlapjának címe: https://www.stiluskalandor.hu

Tárhelyszolgáltató: tarhely.com

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatok olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél, mint cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Az oldal tulajdonosa mindent elkövet annak érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok kezelésénél, – annak minden fázisában – megfeleljen a jogszabályoknak. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el: Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. éve LXIII. törvény Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény A 2001. évi CVIII. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.CXII törvény A honlap böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból (IP cím, látogatás időtartama stb.) A honlap oldalainak böngészésével elfogadja az általános és szerződési feltételeket, továbbá az adatkezelési elveket.

1. A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja

I.1. Tevékenység:

Kapcsolati űrlapon történő ajánlatkérés: Név és email címet kérünk be, jogalapja az érintett hozzájárulása. Az adatok megőrzésének időtartama a kapcsolattartás időtartama, a munka befejezésének ideje.

Hogyan vonhatod vissza a hozzájárulást?

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak megadása történt. Hozzájárulásodat visszavonhatod, ha a stiluskalandor@gmail.com email címen vagy a 06-70-265-2071-es telefonszámon kérésedet jelzed. A hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

I.2. Tevékenység: Szerződéskötés

Milyen adatot kérünk, miért kérjük és mi alapján?

Név/Cégnév, Telephely címe/Lakcím, Adószám, jogalapja a jogi kötelezettség (Eu. Parlament és T. 2016/679. rendelete, 6.c.1.bk c., Számvitelről szóló 2000.évi C. tv. 169. p. 2.bek. , ÁFA 2007.évi CXXVII. Tv. 169.p. e. )

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

5 évig

Mi történik, ha nem adod meg a kért adatokat?

Nem tudjuk teljesíteni számlázási kötelezettségünket, ezért lehetetlen a kért szolgáltatást nyújtanunk.

2. Ki ismeri meg a személyes adatokat? -Címzettek köre:

2.1Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: Magyar Hosting Kft. Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. Adószám: 23495919-2-41 EU-s közösségi adószám: HU23495919 Cégjegyzékszám: 01-09-968314 (Hozzáférés a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez, érvényes és hatályos adatfeldolgozói szerződés alapján, a szerződés megszűnéséig. Elsődleges feladata a tárolás, ezen kívül más műveletet a személyes adatokon nem végez).

2.2 Emailek fogadása és küldése:

Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA (Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

2.3 Számlázás:

2.4 Könyvelés:

3. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Nem továbbítunk személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

4. Az érintett jogai

Biztosítjuk a személyes adatokhoz a hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az adathordozhatóságról.

5. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Ügyfeleink / megbízóink jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz: adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatot közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket, az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai, az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ, az automatizált döntéshozatal ténye, beleértve a profilalkotást, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó elérhető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár ha az adatokat továbbításra kerülnek harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére, tájékoztatás a megfelelő garanciákról. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésre bocsátjuk. További másolatokért az adminisztratív költségekért, ésszerű mértékű díjat számolunk fel. Ha ügyfelünk / megbízónk elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adjuk át (word, pdf, excel, jpg stb.), kivéve, ha másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

6. Helyesbítéshez való jog

Ügyfelünk / megbízónk jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ügyfelünket / megbízónkat kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

7. Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyunk törölni ügyfelünk / megbízónk kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás volt, ezt megbízónk / ügyfelünk visszavonta és nincs más jogalap az adatkezelésre, megbízónk / ügyfelünk tiltakozik a közérdekből történő, közhatalom gyakorlásán alapuló vagy jogos érdekből történő adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen, a személyes adatokat jogellenesen kezeltük, a személyes adatokat törölni kell uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez, a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Ha nyilvánosságra hoztuk a személyes adatot, amelyet törölnünk kell, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy ügyfelünk / megbízónk kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Nem kell törölnünk a személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez, illetve közérdekből, vagy közhatalom gyakorlása céljából, megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célból, illetve a népegészségügyet érintő közérdek alapján, közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból, statisztikai célból, ha a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez. A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ügyfelünket / megbízónkat kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

8. Személyes adatok korlátozásához való jog

Ügyfelünk / megbízónk jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig, jogellenes az adatkezelés és törlés helyett azok korlátozását kéri már nincs szükségünk az adatokra, de ügyfelünk / megbízónk igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez ügyfelünk / megbízónk tiltakozott a közérdekből történő, közhatalom gyakorlásán alapuló vagy jogos érdekből történő adatkezelés ellen (a korlátozás addig tart, míg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokain elsőbbséget élveznek-e ügyfelünk / megbízónk indokaival szemben). A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak ügyfelünk / megbízónk hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról ügyfelünket / megbízónkat előzetesen tájékoztatjuk. A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ügyfelünket / megbízónkat kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

9. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ügyfelünk / megbízónk tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen: Saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy közhatalom gyakorlása, illetve jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek ügyfelünk / megbízónk jogaival, szabadságaival szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ügyfelünk / megbízónk jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen. A személyes adatok e célból nem kezelhetőek tovább. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból került sor, ügyfelünk / megbízónk a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

10. Adathordozhatóság

Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, ügyfelünk / megbízónk jogosult a rá vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni. Ügyfelünk / megbízónk kérheti ezen adatok továbbítását egy másik adatkezelőhöz közvetlenül, amennyiben ez technikailag megvalósítható. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

11. Automatizált döntéshozatal

Ügyfelünk / megbízónk jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilakotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképp jelentős mértékben érintené. Nem gyakorolható ez a jogosultság, ha a döntés a közöttünk és ügyfelünk / megbízónk közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, ügyfelünk / megbízónk ahhoz kifejezetten hozzájárult (ezekben az esetekben emberi beavatkozás kérhető, a saját álláspont kifejezhető és kifogás nyújtható be a döntéssel szemben), meghozatalát vállalkozásunkra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő védelmi intézkedéseket is megállapít. Ezek a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok különleges kategóriáin, kivéve ha a különleges adatok kezeléséhez ügyfelünk / megbízónk kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges és ügyfelünk / megbízónk jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében a megfelelő intézkedéseket megtettük.

12. Panasz benyújtása

Ha úgy érzed, szabálytalanul kezeljük a személyes adataidat, ügyfélszolgálatunk örömmel segít és nyomban javítjuk a szabálytalanságot. Itt várjuk az üzenetedet: stiluskalandor@gmail.com Ha nem velünk szeretnéd megbeszélni a problémát, bíróság előtt is érvényesítheted a jogaidat. Erre polgári per keretében van lehetőséged. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A lakóhelyed szerinti törvényszékre kell benyújtanod a keresetedet (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken találod: http://birosag.hu/torvenyszekek ). Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheted a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is, őket ezen a címen éred el (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

13. A megfelelő biztonság

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

14.Egyéb rendelkezések

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25-én lépett hatályba. Az adatvédelmi tájékoztató 3. pontjában közérthetően megfogalmazott jogalapok meghatározásakor ezeket a jogszabályhelyeket vettük figyelembe: A honlapon történő kapcsolatfelvétel, látogatottsági statisztika és konverziómérés, a sütik és az üzleti kapcsolatok és megállapodások kapcsán történő adatkezelések kapcsán a Az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontját vettem figyelembe. A számlázással kapcsolatos adatkezelés alapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei).

Impresszum:

Cég adatok: Capital Home Kft. 1137 Bp., Radnóti M. u. 11. 

Fizetési és lemondási információk:

– A fizetés minden esetben számla ellenében, előreutalással történik, a számlán feltüntetett bankszámlaszámra. Utólagos fizetésre, illetve a helyszínen készpénzes, kártyás fizetésre nincs lehetőség.
– A számla 3, illetve 8 napos fizetési határidővel kerül kiállításra, az egyeztetett időpont közelségétől függően. Az egyeztetett időpontot ez alatt az időintervallum alatt tudom fenntartani. Ha a számla nem került rendezésre, ez idő alatt, az időpont újra
elérhetővé válik mások számára.
– Az egyeztetett időpontot legkésőbb 24 órával a program megkezdése előtt lehetséges lemondani, vagy áttetetni másik időpontra. – Az egyeztetett időponto  való nem megjelenés esetén a korábban átutalt össze  nem jár vissza. 
– Előre nem látott események (pl. betegség) esetén mindenképp telefonos egyeztetés szükséges (mind a Szolgáltató, mind a Vevő részéről).